logo    KvalitnýŽivot.sk  Zdravie a krása z prírody.  Lekár ordinuje - príroda lieči. 

Pri objednávke nad 50.- € je poštovné zdarma.

Objednávky môžete posielať non - stop.


 

 
OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľ internetového portálu.

Rudolf  Pacalaj        www.kvalitnyzivot.sk
Budovateľská 16/32
945 01 Komárno
Slovensko

IČO: 30736544
DIČ: 1020367623

 

Zodpovedná osoba a kontakt.

Rudolf Pacalaj
Tel. 0905115507
E-mail: pacalaj1@azet.sk

            info@kvalitnyzivot.sk

Pracovná doba: 8,00  -  15,00   prípadne aj mimo pracovných hodín.

 

1. O registrácii.

" Vyhlasujem, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme Rudolf Pacalaj  a nebudú poskytnuté tretím osobám
ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z inernetového obchodu firmy Rudolf Pacalaj.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne trikrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. 
Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese pacalaj1@azet.sk.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

 

2. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva.

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom / záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho/. 
Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vráteane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí.  Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom
samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:
tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia
nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objedávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred eypedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objenávateľovi požadovaná náhrada
nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou e-mailom.
V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom.
Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme
Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky.

Ak urobíte storno do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

 

3. Druhy prepravy verejnými prepravcami.

Tovar  doručovaný Slovenskou poštou - Obchodný balík.

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 2,90 EUR.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta naponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý,
dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môžete vyzdvihnúť na uvedenej pošte aleb požiadať
opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcami a nemáme žiadnu možnosť
zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 15 kg.

U niektorých obzvášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená.
Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí.

POZOR!  Pokiaľ je balík  viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo 
u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do dvoch dní od odoslania.

 

4. Záruka.

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je
uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5
/ slovom päť dní/ ako náhrada za čas dopravy.

 

5. Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou / ďalej len " rozpor s kúpnou zmluvou " /, má
kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odklsdu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve,
a to podľa požiadavky kupujúcejho buď výmenou veci. alebo jej opravou, ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmuvou vedel
alebo rozpor s kúpnou zmluvou spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dńa prevzatia veci,
sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

 

6. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku / v internetovom obchode /, má spotrebiteľ právo odstúpiť 
od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňzí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr v posledný deň 14 dňovel lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na pdstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko , čo na základe kúpnej zmluvy získal. 
Ak to už nie je dobre možné / napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný /, musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na úhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. 
Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na k=upnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočné vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru / náklady na prepravu a pod/.

Právo na odstúpenie od zmluvy nemá spotrebiteľ v prípade zmlúv:
na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
na dodávku tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
na dodávku novín a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

 

7. Doručenie a dodacie podmienky.

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.
Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru.

Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť.

Zásielka musí byť kompletná / vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie / a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke.
K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu,
popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze Vám budú vrátené na bankový účet / nezabudnite ho uviesť / a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady / neplatí pre reklamácie! /.

 

8. Spôsob úhrady.

Dobierka - objednaný tovar Vám zašleme Slovenskou poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.

 

9. Reklamácie.

V prípade, že tovar, ktorý Ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku.
Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. obchodných podmienok.

Ako postupovať.

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - " kontaktná adresa ".
Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde budeme vedieť zásielku vyzdvihnúť, kontaktujte nás.
Zásielka musí byť kompletná / vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie / a v stave, v akom Ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad: paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplyvajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodboeného použivánia produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov prijatý na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje dlhšiu záruku, tá je uvedená pri tovare v katalógu.
U zamietnutých reklamácii môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaný e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaný o expadícii balíka a termínu doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý Ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

 

Váš www.kvalitnyzivot.sk

Rudolf Pacalaj

 

 

 

 

 

 

 

OThmM